- PLANOS DE ORDENACIÓN. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DO SOLO URBANO E DE NÚCLEO RURAL. ELEMENTOS DE CATÁLOGO (E 1:2.000)